Home
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

PDF OLARAK İNDİR

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I -­‐ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ad ve Merkez

Madde 1 ) 19.06.2012 Tarihinde ” İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunları Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı DEÜDER’dir. Derneğin merkezi İzmir’dir. İzleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Faaliyet Alanı, Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 2 ) Aşağıdaki şekillerde düzenlenmiştir.

Faaliyet Alanı

2.1 ) Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkez, şube ve temsilcilikler ve iktisadi işletmeleriyle yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunur.

Şubeler, Temsilcilikler ve Platformlar

2.2 ) Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak, faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

Amaç ve Çalışma konuları

2.3 ) Dernek’in amacı “Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak.” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
2.3.1 ) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.
2.3.2 ) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile sergiler, kermesler, kurslar , konserler ve spor yarışmaları düzenler, fuarlara katılır.
2.3.3 ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
2.3.4 ) Gerekli izinleri almak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunur. Yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
2.3.5 ) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
2.3.6 ) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
2.3.7 ) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
2.3.8 ) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları kiralayabilir ve satın alabilir, üzerine her türlü ayni hak tesis ettirebilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir.
2.3.9 ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
2.3.10 ) Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve/veya yardımlaşır.
2.3.11 ) Dernek’in amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur.
2.3.12 ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
2.3.13 ) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
2.3.14 ) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine burs verir veya öğrenim yaşam destek katkısı sağlar.
2.3.15 ) Dokuz Eylül Üniversitesi mezunlarına yardımcı olmak üzere, bilgi ve yönetim sistemleri oluşturur, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapar, özel istihdam büroları açarak yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde bulunur, bu konularda eğitimler ve etkinlikler düzenler.
2.3.16 ) Toplumsal ve bireysel temel gereksinim ve ihtiyaçlar doğrultusunda, sorumluluk projeleri oluşturur ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların desteğini alarak bu projeleri hayata geçirir, diğer kurum ve kuruluşların oluşturdukları projelere destek olur.
2.3.17 ) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca asil üye ve onursal üye kaydeder.
2.3.18 ) Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi ile Dernek’in kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.
2.3.19 ) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik mecralarda yayın yapar, bu amacı gerçekleştirmek için gerekli satın almalarda bulunur.
2.3.20 ) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici ürünler yaptırır, dağıtır ve satar.
2.3.21 ) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.
2.3.22 ) Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında gençleri yurtdışına göndermek ve yurt dışından gelecek olan gençleri kabul etmek
2.3.23 ) Ulusal ve Uluslararası; Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb. kuruluşlar nezdinde projeler hazırlamak, bu projeler için sponsor ve kaynak bulmak, hibe programlarına başvurmak

2.4) Kurucular

Dernek’in kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Özlem Çakır Semra Marmara Ufuk Okan
Ali Özalp Miraç Bingöl Bekir Nejat Taşlıtepe
Fatma Seniha Nükhet Hotar Sırrı Çınar İlhan İşman
Zahir Atıcı Hasan Gümüşoğlu Nurhan Hatice Kitiş
İlknur Çakıcı Bahattin Kimiran Cemalettin Nadir Gülcan
Özcan Aymak Bülent Turan Fuat Selamet
Metin Bakır Nihal Çokbildik Serra Hoşman
Lale Nacaroğlu Veli Atalan Kadir Can Tuncel
Ertan Nacaroğlu Adil Üçüncü Muzaffer Nevzat Güneş
Ayşe Işık Aydın Konuk Ozan Uskut
Leyla Demir Savaş Güngör Esat Bülent Esatoğlu
Mine Karacasulu Fatma Paker Zekeriya Sakacıoğlu
Hüseyin Keskin Yılmaz Kaya Harun Cici
Hüseyin Varol Serpil Ağcakaya Önder Kızılkaya
Yaşar Yazıcı Ahmet Hiçdönmez İlker Argın
Derya Argın Alkan Alkan Şahap Kavcıoğlu
Adil Kuru İrem Tuncer

2.5) Dernek amblemi
Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz.Amaç dışı kullanılamaz ve satılamaz.
Dernek amblemi aşağıdaki gibidir.

II -­‐ BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları, Türleri ve İşlemleri

Madde 3 ) Üyelik koşulları, Türleri ve İşlemleri aşağıda gösterilmiştir.

3.1 ) Üyelik Koşulları

3.1.1 ) Dokuz Eylül Üniversitesi’nin herhangi bir bölümünden ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar Dernek’e ve şubelere üye olabilirler.Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.
3.1.2 ) Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim elemanları ve idari personeli üyeliğe kabul edilirler.
3.1.3 ) Derneklere üye olmaları kanunen yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Dernek’e üye olamazlar.

3.2 ) Üyelik Türleri

Dernek’in iki tür üyeliği vardır.
3.2.1 ) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken şekil şartlarını sağlıyor olmak kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak ile, Dernek’in lokal ve tesislerinden yararlanmayı; yükümlülükleri ise, Dernek düzenine uymayı ve Dernek’e sadakat göstermeyi, Dernek’in amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, Dernek’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
3.2.2 ) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun kararıyla Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık aidat ödentileri alınmaz. Asil üyelik hakları olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörleri, Rektör Yardımcıları, Genel sekreter ve Senato Üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki söz konusu görevlerine başladıkları andan itibaren Onursal Üye statüsü kazanırlar. Talep halinde asil üye olanların asil üyelik hak ve yükümlülükleri devam eder.

3.3 ) Üyelik İşlemleri
Üyelik şartlarını sağlayan adayların Dernek’e ve şubelere kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

3.3.1 ) Adaylar Üyelik başvurusunu dernek web sayfası üzerinden bildirirler. Ardından yazılı üyelik başvurusunu 30 gün içerisinde posta veya elden vermek suretiyle dernek merkezine bildirirler. Bir defaya mahsus ödenecek olan giriş aidatı en geç başvuru tarihinde yatırılmalıdır.
3.3.2 ) Giriş aidatı yatırılarak Üye Başvuru Formu ile yapılmış başvuru talebi hakkında, izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu karar verir ve kararını başvuru sahibine bildirir. Başvurunun kabul edilmemesi halinde başvuru talebinde bulunan kişinin yatırdığı giriş aidatı iade edilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde ayrıca yıllık üyelik aidatı tahakkuk eder.
3.3.3 ) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri”ne kimliği ve üyelik kararı işlenerek ”Üye Kimlik Belgesi” gönderilir. Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 4 ) Üyelik, ölüm ile kendiliğinden sona erer. Her üye, Dernek Merkezi ya da Şube Başkanlıklarına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden istifa edebilir. Ancak, kişinin üyelikten ayrılması birikmiş borçlarını sona erdirmez. Mali yükümlülüklerini yerine getirerek istifa eden üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinerek kendisine bildirilir.

Madde 5 ) Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz Yolları, Üyelik Kaydının Dondurulması

5.1 ) Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.
5.1.1 ) Dernekler Kanunu ve Mevzuatı ile Dernek Tüzüğü’nde belirlenmiş olan üye olma niteliklerini kaybetmek veya bu nitelikleri taşımadığı anlaşılmak,
5.1.2 ) Tüzüğün 3.2.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin ilke ve yükümlülüklere aykırı davranmak,
5.1.3 ) Yıllık üye aidatlarını üst üste iki defa ödememek.
Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin dernek üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer.

5.2 ) Üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemler ve itiraz yolları aşağıda gösterilmiştir.
5.2.1 ) Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapmak üzere iddiaları Disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin Kurulundan gelen karar,yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla üyeye bildirilir. Dernek’in hiçbir üyesi, hakkındaki iddialara Disiplin Kurulu’nda cevap verme fırsatı tanınmadan Dernek’ten ihraç edilemez.
5.2.2 ) Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı kendisine tebliğ edilen üye, karara karşı, tebellüğ tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin ihraç kararına 15 (on beş) gün içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
5.2.3 ) Ölüm dışında bir sebeple Dernek üyeliği sona eren üyenin ödentileri, yararlanma payları veya diğer borçları ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.Üyelikten kendi isteğiyle ayrılanlar, üyelikten çıkarılanlar veya üyeliği kendiliğinden düşenler Dernek’in malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
5.2.4 ) Üyelikten çıkarılan ya da Dernek tesislerine sokulmamasına karar verilen kişiler, üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

5.3 ) Üyelik kaydının Dondurulması
Üyelik kaydının dondurulması, üyelik devam etmekle birlikte Tüzüğün 3.2.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerin, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile geçici süre ile üye tarafından kullanılmaması durumudur.

Üyelik kaydının, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabileceği haller aşağıda gösterilmiştir:

5.3.1 ) Eşlerinin üye olması nedeniyle 3.2 madde hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri takdirde, evlilik durumları devam ettiği sürece, üyelik kayıtlarını dondurabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme dışındaki üyelik hakları devam eder.
5.3.2 ) Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, ilgili Yönetim Kurulu kararı tarihi itibarıyla üyelik kayıtları dondurulabilir.
5.3.3 ) Herhangi bir nedenle kayıt dondurma isteminde bulunmadan yurt dışına veya askere giden ve bu süre zarfında mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurt dışında kaldığı süreyi belgeleriyle kanıtladığı takdirde bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez.
5.3.4 ) Üyelik kaydı kendi talebiyle dondurulmuş olan üyenin kaydına ilişkin dondurma işlemi, Yönetim kurulunun dondurma talebini kabul tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer .
5.3.5 ) Bir yıldan fazla yurt dışında kaldığını kanıtlayamayan üye, başvuruda bulunmak ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmek şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir.
5.3.6 ) Belgelerle kanıtlaması durumunda, askerlik hizmeti yapacak olan üyenin yazılı ya da sözlü başvurusu üzerine, askerde bulunduğu süre için geçerli olmak kaydıyla üyelik kaydı dondurulabilir.
5.3.7 ) Üyenin ekonomik durumuyla veya sağlığıyla ilgili nedenlerle yapacağı üyelik kaydı dondurma başvurusu, gerektiğinde durumun belgelendirilmesi de istenmek suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından yapılacak inceleme neticesinde kararlaştırılır.
5.3.8 ) Üyelik dondurma işleminin yürürlüğe girme tarihi, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
5.3.9 ) Aidatını 2 (iki ) yıl üst üste ödemeyen üyelerin kayıtları, Yönetim Kurulu Kararı ile, üyenin talebi aranmadan, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği süre boyunca dondurulur. Madde 5.1.3’de belirtilen Yönetim Kurulu ihraç hakkı saklıdır.

III – BÖLÜM ÖRGÜT, ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Örgüt

Madde 6 ) Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler, temsilcilikler ve iktisadi işletmelerden oluşur.

Organlar

Dernek’in organları aşağıda gösterilmiştir.
7 ) Genel Kurul
8 ) Yönetim Kurulu
9 ) Denetim Kurulu
10) Danışma Kurulu
11) Disiplin Kurulu

Madde 7 ) Genel kurul, Dernek’in en yetkili karar organı olup Dernek’e kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul
7.1 ) Mali Genel Kurul her yıl; Seçimli Genel Kurul 3 (üç ) yılda bir, 1 -­‐ 31 Mart tarihleri arasında Tüzüğün
7.3 ve devamı maddelerinde belirtilen şekilde olağan olarak yapılır.
Mali ve Seçimli Genel Kurullar, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu ya da Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul
7.2 ) Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırılır.
7.2.1 ) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
7.2.2 ) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
7.2.3 ) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
7.3 ) Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
7.3.1 ) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla uyarıda bulunur. Geçmiş yıllara ait ödenti borcu bulunan üyeler olağan ve olağanüstü Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Geçmiş yıllara ait borcun olmaması, ödemenin nakden yapılması veya Mobil Aidat yönteminin tercih edilerek başlamış olması anlamını taşımaktadır.
7.3.2 ) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 ( on beş ) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, Dernekler Yönetmeliği hükümlerince düzenlenir.
7.3.3 ) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
7.3.4 ) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 ( on beş ) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek internet sayfasında veya bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
7.3.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantı ilkeleri

7.4 ) Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
7.4.1 ) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ”Genel Kurul Üyeleri Listesi’ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
7.4.2 ) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Divan Yazmanı seçilir.
7.4.3 ) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
7.4.4 ) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Geçmiş yıllara ait ödenti borcu bulunan üyeler olağan ve olağanüstü Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
7.4.5 ) Genel Kurul’da karar yetersayısı, Genel Kurul’a katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Dernek’in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
7.4.6 ) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Dernek’in diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

7.5 ) Genel Kurul’da, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile yapılır, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

7.6 ) Genel Kurul,Dernek’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
7.6.1 ) Türk yasaları ile Dernek’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
7.6.2 ) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
7.6.3 ) Gelecek çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini Genel Kurul’da, belirlenen adaylar arasından, gizli oyla ayrı ayrı seçmek.Yönetim Kurulu’nun yeni önereceği Danışma Kurulu Üyelerini Genel Kurulda onaylamak,
7.6.4 ) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
7.6.5 ) Dernek’in organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,
7.6.6 ) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
7.6.7 ) Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,
7.6.8 ) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek, ilgili kurullara iletmek ve karara bağlamak,
7.6.9 ) Dernek Şubelerinin açılması, Dernek’e taşınmaz alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
7.6.10 ) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
7.6.11 ) Mevcut şubelerin kapatılması için karar vermek,
7.6.12 ) Dernek’in, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi,yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak
7.6.13 ) Dernek’in dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
7.6.14) Dernek’in vakıf kurması konusunda karar vermek,
7.6.15) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
7.6.16) Dernek’in en yetkili organı olarak Dernek’in diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak,
7.6.17) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğü’nde Genel Kurul’da yapılacağı belirtilen görevleri yerine getirmek.

Madde 8 ) Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

8.1 ) Dernek’in Yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
8.1.1 ) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 13 (on üç) asil üye ile 13 (on üç) yedek üyeden oluşur.
8.1.2 ) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırılır.
8.1.3 ) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.
8.1.4 ) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen 15 ( onbeş )gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, en fazla üç Başkan Yardımcısı , bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.
8.1.5 ) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
8.1.6 ) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 7(yedi) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.
8.1.7 ) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Salt çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır.
8.2 ) Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
8.2.1 ) Dernek’i, Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,
8.2.2 ) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
8.2.3 ) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
8.2.4 ) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
8.2.5 ) Genel Kurul kararı uyarınca açılacak şubelerin, en az üç kişiden oluşan şube kurucular kurulunu oluşturmak, şube açılacak yerin mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri hazırlayıp vermek, şubelerin kuruluş ve çalışmalarını izlemek,
8.2.6 ) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve platform açılmasını veya kapatılmasını sağlamak,
8.2.7 ) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
8.2.8 ) Her faaliyet yılı sonunda Dernek’in işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8.2.9 ) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
8.2.10 ) Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek.
8.2.11 ) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
8.2.12 ) Genel Kurulun verdiği yetki ile Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
8.2.13 ) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak
8.2.14 ) Personel Yönetmeliği uyarınca Dernek’in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
8.2.15 ) Oluşturulmuş olan komitelerin raporları hakkında karar almak
8.2.16 ) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak
8.2.17 ) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,
8.2.18 ) Dernek’in yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

Madde 9 ) İç Denetim, Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

9.1 ) İç Denetim

Her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir.
Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.
Dernek iç denetiminin kural ve yöntemleri, “Dernek İç Denetim yönetmeliği” hükümlerinde belirlenir.

9.2 ) Denetim Kurulu’nun Teşkili

Dernek’in yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen on beş (15) güniçinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetim Kurulu en geç altı aydabir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

9.3 ) Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
9.3.1 ) Dernek’in Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,
9.3.2 ) Dernek’in bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,
9.3.3 ) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,
9.3.4 ) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,
9.3.5 ) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurul’a sunar,

Danışma Kurulu

Madde 10 ) Dernek’in danışma organı niteliğindedir.
10.1 ) Danışma Kurulu’nun oluşum biçimi ile çalışma ilkelerine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
10.1.1 ) Danışma Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör ve Rektör Yardımcıları, Üniversite Senato üyeleri, Derneğin Yönetim Kurulu eski Başkanları, Başkan Vekillerinden oluşur.
10.1.2 ) Danışma Kurulu üyelerinin, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri halinde üyelikleri dondurulur.
10.1.3 ) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanır. Toplantıların gün, saat ve yerleri ile gündemi en az 15 (on beş) gün önceden üyelerine yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu’nun gündemi Kurul Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.
10.1.4 ) Danışma Kurulu, görev süreleri 3 (üç) yıl olmak üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan Kurul Başkanlık Divanı’nca yönetilir. Kurul Başkanlık Divanı’nın yönetim kararları ile kurulda alınan genel kararlar ayrı ayrı defterlerde gösterilir ve imzalanır.
10.1.5 ) Danışma Kurulu, toplantıya katılan üyelerle çalışmalarına başlar ve kararlarını salt çoğunlukla alır.
10.1.6 ) Danışma Kurulu’nun oluşumu ile görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı hükümler, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Danışma Kurulu’nca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir ve uygulanır.

Danışma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

10.2 ) Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
10.2.1 ) Dernek amaç ve çalışma konuları ile Dernek’in programları, projeleri, tesisleri ve diğer girişimlerine ilişkin öneri ve dileklerde bulunmak,
10.2.2 ) Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dernek bağlamında öngörülecek işbirliği, yardımlaşma, destekleme ile gelişme ve büyümeye ilişkin konularda tasarım ve taslaklar hazırlamak,
10.2.3 ) Dernek’e daha fazla gelir sağlayacak mali kaynak araştırmalarına ilişkin projeler geliştirmek ve araştırmalarda bulunmak,
10.2.4 ) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı üzerine incelemeler yapmak, öneri ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
10.2.5 ) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun gerek gördüğü konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve görüşler bildirmek.

Madde 11 ) Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

11.1 ) Disiplin Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla üç yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen 15 (on beş) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sekreter seçer.
11.2 ) Disiplin Kuruluna aday olabilmek için Dernek’ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
11.3 ) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konular hakkında “Disiplin Kurulu yönetmeliği“ ne göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’ sen toplanabilir.

Ortak Hükümler

Madde 12 ) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

IV – BÖLÜM YÜRÜTME BİRİMİ

Yürütme Birimi

Madde 13 ) Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar, Çalışma Grupları ve Komitelerinden oluşur.
Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması, şubeler, temsilcilikler ve platform oluşturma işlemlerini yapmak; iktisadi işletmelerin ve vakıfların Dernek’e ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Uzman Danışmanlar
13.1 ) Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü diğer konularda Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurullarına, Yürütme Birimi’ne, şube ve temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

Çalışma Grupları ve Komiteler

13.2 ) Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.

13.2.1 ) ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tespit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma, gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak usul ve esaslardabelirlenir.
13.2.2 ) ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu’nun karar alma süreçlerine ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

Yürütme Birimi Görevlileri

13.3 ) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi Görevlileri, Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel çalışma yönetmeliği”nde gösterilir.
Yönetim Kurulunca atanan ve Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevlinin DEUDER üyesi olması şarttır. Diğer görevlilerde de Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

V -­‐ BÖLÜM ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA
Şubelerin Kuruluşu, Kapatılması ve Hukuksal Durumu

MADDE 14) Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az 3 (üç) kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir.
Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Dernek’e bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konularıdoğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ”Şubeler yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Dernek’in sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Şubelerin Organları

14.1 ) Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
14.1.1 ) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile Mali Genel Kurulu her yıl; Seçimli Genel Kurulu 3 yılda bir Dernek Genel Kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce toplanır.
14.1.2 ) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
14.1.3 ) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen 3 (üç ) asil ve 3 ( üç ) yedek Denetçiden oluşur.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

14.2 ) Şube Genel Kurulu’nun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 7,7.1,7.2, 7.3,7.4,7.5 ve 7.6 maddelerindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
14.3 ) Şube Yönetim Kurulu’nun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 8.1,8.2. maddesindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
14.4 ) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 9.1,9.2 ve 9.3 maddesindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
14.5 ) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kurulu’na katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.
14.6 ) Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-­‐şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler yönetmeliği”nde gösterilir.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilciliklerin Açılması ve Kapatılması

MADDE 15 ) Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.
Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler yönetmeliği”nde belirlenir. Temsilcilikler, Dernek Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

Platform Oluşturma ve Kapatılması

15.1 ) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.
Platformların oluşturulmasına ve dağıtılmasına ilişkin ilke ve kurallar “Platformlar Oluşturma yönetmeliği”nde belirlenir. Platformlar, Dernek Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

VI- ­‐ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması
Madde 16 ) Dernek’in çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dernek’in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin,aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.Bu süre içerisinde tahsil edilecek gelirler ve belirlenecek ücret, fiyat gibi uygulamalar dönemin Yönetim Kurulu yetkisi dahilindedir.Mali İşler Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Dernek’in Gelir Kaynakları
Madde 17 ) Dernek’in gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
17.1 ) Giriş Ödentisi: Yeni üye olanlardan alınan ve tüzüğün 18. Maddesinde alınma biçimi gösterilen tutardır.
17.2 ) Üye aidatı: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
17.3 ) Şube ödentisi: Dernek’in genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si her ay sonunda genel merkeze gönderilir.
17.4 ) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
17.5 ) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, konferans ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
17.6 ) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
17.7 ) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
17.8 ) Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
17.9 ) Diğer gelirler.
17.10 ) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.
17.11 ) Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.
17.12 ) Taşınmaz mal edinme
Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.
17.13 ) İktisadi işletmeler
Dernek’in amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Dernek’in kuruluşuna ilişkin bilgiler, Dernek’in amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.
Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Ödenti, Pay Tutarları ve Aidatın Belirlenmesi ile Ödeme Biçimi

Madde 18 ) Üyelerin Dernek’e girişte ödeyecekleri giriş ödentisi ile yıllık ödentiler(aidat), katılma ve yararlanma payları tutarları, ayrıcalıkları, istisnaları, ödeme, taksitlendirme, gecikme zammı gibi usül ve yöntemler önceki yılın 31 Aralık gününe kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yeni yılın bütçesinde ilgili maddede gösterilir.

Yardım ve İşbirliği

Madde 19 ) Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kişi kurum ve kuruluşlardan, dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan aynı ya da nakdi yardım alabilir; Dokuz Eylül Üniversitesi ile dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir.
Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Dernek’e aynı ya da nakdi katkı sağlayabilirler.

Yurt Dışından Yardım Alınması

Madde 20 ) Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri

Madde 21 ) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 (beş) yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

Dernek’in Borçlanma Biçimleri

Madde 22 ) Dernek, Limitleri Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile belirlenmek üzere, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla Dernek adına;
• Teminat mektubu gerektiren faaliyetlerde kullanılmak üzere Teminat mektubu alabilir, finansman ihtiyacını gidermek amacıyla borçlanabilir.
• Alınan bu yetkiler Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

VII- ­‐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ana Tüzük değişikliği

Madde 23 ) Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya katılan üyelerin, üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Dernek’in Dağılması

MADDE 24 ) Dernek, Genel Kurul’da, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.
İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
Dernek’in dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.
Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 25 ) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 26 ) Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 ) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Ana Tüzük değişiklikleri, 03.09.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 28 ) Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu tüzük 28 (yirmisekiz)maddeden ibarettir.

PDF OLARAK İNDİR